We, the officials and employees of Tanauan Water District commit to:

Take responsible care of the citizenry by bringing clean, safe, affordable and adequate supply of water to every home;

Work diligently to implement the plans and programs of the District, cognizant of our duty to conserve water in particular, protect its sources and the environment as a whole;

Dedicate our efforts to serve the interest of the community of which we are a part and to leave a legacy for future generations to emulate.

 

PANATA NG PAGLILINGKOD

Kami, mga namumuno at kawani ng Tanauan Water District, ay nagtatalaga ng aming sariling:

Tiyakin ang pangangalaga at kapakanan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng malinis, ligtas, abot-kaya at sapat na tubig sa bawa’t tahanan;

Walang humpay na paggawa upang isakatuparan ang aming mga layunin, kaakibat ang pagsasaalang-alang sa aming tungkuling magtipid sa tubig at pangangalagaan ang mga bukal, ilog at kalikasan;

Dalisay na gawain ang aming handog sa ikabubuti ng sambayanang amin ding kinabibilangan at pamana naming alay na maipagkakapuri ng mga susunod pang salinlahi.